Προσδοκώ Ανάστασιν Έθνους και ζωήν εν ειρήνη…


Σήμερα, 25η Μαρτίου 2021 με το Παλαιό – Ιουλιανό Ημερολόγιο (7 Απριλίου με το Νέο – Γρηγοριανό), εορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την έναρξη της Επαναστάσεως του 1821.

Η αλήθεια είναι ότι η Επανάσταση είχε ήδη ξεκινήσει μερικές ημέρες πριν. Ωστόσο, συμβατικά, ετέθη η 25η Μαρτίου ως επίσημη ημερομηνία έναρξης του Εθνοαπελευθερωτικού Αγώνα. Κι αυτό, για να καταδειχθεί ότι προστάτιδα του Έθνους σε αυτόν τον πόλεμο ήταν η Υπεραγία Θεοτόκος.

Και πώς θα μπορούσε άλλωστε να συνδυαστεί καλύτερα; Η χαρμόσυνη αναγγελία της Γέννησης του Ιησού συνδυάζεται με τη χαρμόσυνη αναγγελία της αναγέννησης του Έθνους.

Ο όρκος των «Φιλικών», ήταν χαρακτηριστικός:

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της, μήτε να σταθώ κατ΄ουδένα λόγον ή αφορμή του να καταλάβωσι άλλοι ποτέ, ότι γνωρίζω τι περί τούτων, μήτε εις συγγενείς μου, μήτε εις πνευματικόν ή φίλον μου.

     Ορκίζομαι ότι εις το εξής δεν θέλω έμβει εις καμμίαν εταιρείαν, οποία και αν είναι, μήτε εις κανέναν δεσμόν υποχρεωτικόν. Και μάλιστα, οποιονδήποτε δεσμόν αν είχα, και τον πλέον αδιάφορον ως προς την Εταιρείαν, θέλω τον νομίζει ως ουδέν.

     Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου αδιάλλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

     Ορκίζομαι να μη μεταχειριστώ ποτέ βίαν δια να αναγνωρισθώ με κανένα συνάδελφον, προσέχων εξ εναντίας με την μεγαλυτέραν επιμέλειαν να μην λανθασθώ κατά τούτο, γενόμενος αίτιος ακολούθου τινός συμβάντος, με κανένα συνάδελφον.

     Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.

     Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.

     Ορκίζομαι να μην ωφελώμαι κατ΄ουδένα τρόπον από τα χρήματα της Εταιρείας, θεωρών αυτά ως ιερό πράγμα και ενέχυρον ανήκον εις όλον το Έθνος μου. Να προφυλάττωμαι παρομοίως και εις τα λαμβανόμενα εσφραγισμένα γράμματα.

     Ορκίζομαι να μην ερωτώ κανένα των Φιλικών με περιέργειαν, δια να μάθω οποίος τον εδέχθη εις την Εταιρείαν. Κατά τούτο δε μήτε εγώ να φανερώσω, ή να δώσω αφορμήν εις τούτον να καταλάβη, ποίος με παρεδέχθη. Να αποκρίνομαι μάλιστα άγνοιαν, αν γνωρίζω το σημείον εις το εφοδιαστικόν τινός.

     Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

     Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !  Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε. Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου. Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν  ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου. Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Οι Έλληνες έδειξαν ότι η ανάγκη για λευτεριά δεν καταλαγιάζει! Όταν οι συνθήκες είναι δόκιμες, ξεσπά! Δεν έχει σημασία αν έχουν περάσει 5 χρόνια, ή 100, ή 453 ή 2.526 χρόνια. Ο Έλληνας επιβιώνει μέχρι την ώρα που με αυταπάρνηση θα ξεσπάσει τη δίψα του για λευτεριά.

Δυστυχώς, ανάμεσά μας θα υπάρχουν πάντα οι προδότες και φυσικά οι τυχοδιώκτες. Σχεδόν πάντα είναι οι πολιτικοί. Ήταν ελάχιστες εκείνες οι φορές που υπήρξε πολιτικός με αγάπη για την Πατρίδα όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Ιωάννης Μεταξάς. Πιθανόν και ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Εκείνοι που δολοφονήθηκαν ή/και φυλακίστηκαν προκειμένου αυτή η Χώρα να ζει σκλαβωμένη. Και δολοφονήθηκαν από τους ίδιους που σήμερα «κυβερνούν τη Γη». Διότι φοβούνται τον Έλληνα! Φοβούνται τη Νέμεση!

Σ αυτήν τη Χώρα, υπήρχαν, υπάρχουν και πάντα θα οι υπάρχουν οι ευνουχισμένοι ραγιάδες. Τα τιποτένια γιουσουφάκια που είτε θα είναι υπάκουα στο Σύστημα, είτε θα λένε;«εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα;». Τέτοιοι λακέδες τρέχουν να επωφεληθούν όταν η Πατρίδα ελευθερώνεται, με κάθε τρόπο. Αποζητούν αξιώματα που ποτέ δεν άξιζαν. Όπως ο Ζαΐμης και οι υπόλοιποι.

Το αυθεντικό έγγραφο της καταδίκης του Δημητρίου Πλαπούτα και του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Μέχρι τον Περικλή, η Ελλάδα είχε λίγους διεφθαρμένους βουλευτές στην κάθε πόλη – κράτος. Από τον Περικλή και μετά όμως, η διαφθορά χτύπησε οριστικά την εξουσία. Από τον Περικλή ως σήμερα, η εξουσία είναι πλήρως διεφθαρμένη. Με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως ανέφερα παραπάνω.

Μέσα στη ζάλη της διαφθοράς τους όμως, ξεχνάνε τα λόγια του ιερού Πλάτωνα που έρχεται ο ποιητής Γεώργιος Σεφέρης με το «επί ασπαλάθων» να τους το θυμίσει:

Ήταν ωραίο το Σούνιο τη μέρα εκείνη του Ευαγγελισμού.»
πάλι με την άνοιξη.

Λιγοστά πράσινα φύλλα γύρω στις σκουριασμένες πέτρες
το κόκκινο χώμα και οι ασπάλαθοι

δείχνοντας έτοιμα τα μεγάλα τους βελόνια
και τους κίτρινους ανθούς.

Απόμερα οι αρχαίες κολόνες,χορδές μιας άρπας που αντηχούν ακόμη…

Γαλήνη

-Τι μπορεί να μου θύμισε τον Αρδιαίο εκείνον;

Μια λέξη στον Πλάτωνα θαρρώ,χαμένη στου μυαλού τ’αυλάκια.

τ΄όνομα του κίτρινου θάμνου
δεν άλλαξε από κείνους τους καιρούς.

Το βράδυ βρήκα την περικοπή:

«τον έδεσαν χειροπόδαρα» μας λέει
«τον έριξαν χάμω και τον έγδαραν
τον έσυραν παράμερα τον καταξέσκισαν
απάνω στους αγκαθερούς ασπάλαθους
και πήγαν και τον πέταξαν στον Τάρταρο κουρέλι».

Έτσι στον κάτω κόσμο πλέρωνε τα κρίματά του
ο Παμφύλιος ο Αρδιαίος ο πανάθλιος Τύραννος

31 του Μάρτη 1971

Ο Έλληνας, ο γνήσιος Έλληνας, είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή ν’ αποτινάξει το ζυγό. Ο γνήσιος Έλληνας, δε γίνεται ραγιάς. Δε φοράει φίμωτρο. Δεν τρέχει να εμβολιαστεί εθελοντικά. Κι επειδή κάποιοι θα σπεύσουν να με λοιδωρήσουν, διευκρινίζω:

Αναφέρομαι σ’ εκείνους που:

– χωρίς κανείς να τους το επιβάλλει, φοράνε φίμωτρα κι έχουν την απαίτηση να κάνουν κι οι άλλοι το ίδιο.

– χωρίς κανείς να τους υποχρεώσει, τρέχουν να εμβολιαστούν κι απαιτούν από τους άλλους να κάνουν το ίδιο.

– κατασκοπεύουν το γείτονά τους έτοιμοι να τον «καρφώσουν» αν δε φοράει φίμωτρο ή αν έχει κόσμο στο σπίτι, ή αν κυκλοφορεί μετά την «απαγορευμένη ώρα».

Δεν αναφέρομαι σ’ εκείνους που υποχρεώνονται από την εργασία τους να φοράνε φίμωτρα. Εκείνοι, αυτήν τη χρονική περίοδο, δεν έχουν πολλές επιλογές. Άλλωστε, δεν είναι ακόμα ώριμη η ώρα της μάχης. Θέλει ακόμα προετοιμασία. Όλοι μας, θα κριθούμε εκείνη την ώρα, ανάλογα με τις επιλογές μας.

Μέχρι τότε όμως… θα προσδοκούμε Ανάστασιν Έθνους και γαλήνη αιώνια…

One comment

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s