Τι να κάνουμε Θεέ μου με τους Ιεράρχες που μας ζητούν συνέχεια υπακοή στις αποφάσεις τους;


Μια αξιοσημείωτη στιχομυθία μεταξύ ενός πιστού και του ίδιου του Θεού, μέσα από τις Γραφές και τα Ιερά Κείμενα.

Τι να κάνουμε Θεέ μου με τους Ιεράρχες που μας ζητούν συνέχεια υπακοή στις αποφάσεις τους ;

Άφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται!

Και ποιον να ακολουθήσουμε σε αυτό το βαθύ σκοτάδι που ζούμε Θεέ μου ;

Εγώ ειμι το φως του κόσμου· ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ’ έξει το φως της ζωής.

Μα αυτοί δεν είναι δικοί σου;

Από τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς

Μα αυτοί Σε λειτουργούν και εμείς Σε κοινωνούμε από τα χέρια τους!

Πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ: Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; Και τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν!

Ο κόσμος είναι σε μεγάλη σύγχυση Θεέ μου.. Στεναχωριόμαστε… Φοβόμαστε..

ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.

Φοβόμαστε μη πλανηθούμε και χάσουμε τη ψυχή μας…

Μη φοβοῦ· μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται

Καλά τα λες, αλλά Εσύ Είσαι Θεός, και εμείς είμαστε αδύναμοι άνθρωποι. Τόσο εύκολο είναι ;

Εάν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ.

Επειδή είμαστε ακατήχητοι και από Θεολογία δε κατέχουμε, ποια είναι η σημαντικότερη εντολή Σου;

Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.

Δηλαδή;

Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. Υμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε

Μη μας αφήσεις…

Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς· ἔρχομαι πρὸς υμάς. Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. Μη ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω. Αῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν μείνῃ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ.

Μη φεύγεις…

Πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, καὶ ὑμεῖς ἦτε. Καὶ ὅπου ἐγώ ὑπάγω οἴδατε, καὶ τὴν ὁδὸν οἴδατε, ἵνα ὦσιν ἓν!

Πηγή κειμένου: choratouaxoritou.gr

2 comments

 1. Καί κάποιοι θρασείς, ορθώς θά έπραττον εάν έπαυον τάς βαρύγδουπους λέξεις όπως ….αγάπη!!!! Η συντριπτική πλειοψηφία τών νεοψευδοελλήνων ΔΕΝ έχει ουδέ ελάχιστο ίχνος αγάπης Χριστού. Ένας ο οποίος αγαπά Τόν Χριστό, ούτε κ’άν σκέπτεται ποτέ νά Τόν πικράνει ‘ή βλασφημεί ‘ή Τήν Πανάχραντον Υπεραγία Θεοτόκον, Αγίους κλπ. Ο έχων αγάπη Χριστού ποτέ δέν επιβουλεύεται τήν γυνή ‘ή θυγατέρα συνανθρώπου του αλλά τάς θεωρεί ως αδελφάς του. Ο έχων αγάπη Χριστού ποτέ δέν καταντά ανώμαλος, πόρνος, μοιχός, ναρκέμπορας, απατεών, κλέπτης, δολοφόνος κλπ. Ο έχων αγάπη Χριστού ποτέ δέν απεργάζεται τό κακό τού συνανθρώπου του καί ποτέ δέν εμπλέκεται μέ επιχειρήσεις αι οποίαι εκμαυλίζουν τούς αδελφούς Χριστιανούς (όπως καμπαρέ, καζίνα καί παρόμοια καταγώγια). Ως εκ τούτου, διά τούς ξεπεσμένους νεοέλληνας ταιριάζει απόλυτα τό απόφθεγμα Τού Κυρίου Ιησού Χριστού:: «…αλλ’έγνωκα υμάς ότι τήν αγάπη Τού Θεού ουκ έχετε εν εαυτοίς…»(1). Διότι όστις διακατέχεται υπό ειλικρινούς αγάπης Χριστού, μετά ακρωτάτης επιθυμίας μελετά Τόν Θείον Λόγον καί αγωνίζεται πρός ΕΜΠΡΑΚΤΟΝ υπακοή καί ευαρέστησή Του (2) καί πρός ταχυνή βοήθεια τού εν ποικίλας ανάγκας ομοπίστου συμπατριώτα του. Ο Θείος Παύλος, ο οποίος όντως υπέραγάπησε Τόν Χριστόν καί τόν συνάνθρωπον, διά τούτο καί ευχαρίστως εθυσιάσθη εν ονόματι τής υπακοής Τού Χριστού, εις Α’Κορινθίους, ολόκληρον κεφάλαιον ΙΓ’, επεξηγεί κάποια επί μέρους στοιχεία τής μεγίστης αυτής αρετής, τής εν Χριστώ ΑΓΑΠΗΣ, περί τής οποίας υστερεί θανασίμως ο νύν ψευδοελληνισμός ο οποίος, ένεκα αυτής τής ελλείψεως, ευκόλως θά ηδύνατο νά χαρακτηριστεί ως «κύμβαλον αλαλάζον»(3) ‘ή κοινώς ….. ΤΕΝΕΚΕΣ ΞΕΓΑΝΩΤΟΣ. Αύτη εστίν η σημερινή θλιβερά εικών τής πλειονότητος τών νεοψευδοελλήνων (κλήρου-λαού, αρχόντων-αρχομένων), εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Διά τούτο καί προτρέπω διαρκώς πρός μετάνοια προτού επιπέσει η φοβερά Χείρ Τού Υψίστου ως κεραυνός επί τών κεφαλών ημών. «Φοβερόν τό εμπαισείν εις Χείρας Θεού Ζώντος»(4).
  1) Ιωάννη Ε’42
  2) Ιωάν. ΙΔ’15
  3) Α’Κοριν. ΙΓ’ 1
  4) Εβρ. Ι’31, Λουκά ΙΒ’5

  Μου αρέσει!

 2. «Υμείς γάρ πολύ πλανάσθε»(1). Ο Κύριός μου καί Θεός μου, Ο Ιησούς Χριστός ΔΕΝ θά έλεγε ΟΥΔΕΝ εξ όσων αναφέρετε. Αυτό τό οποίον αναμφισβητήτως θά έλεγε θά ήτο «νά παύσουν οι νεοψευδοέλληνες νά Τόν παροργίζουν. Νά παύσουν τάς αισχράς καί βορβορώδεις βλασφημίας καί ύβρεις (εν λόγοις καί έργοις), τήν ασέβεια, αθεΐα, αιρέσεις καί ειδωλολατρεία (έχοντες θεοποιήσει τήν κοιλία καί υπογάστρια αυτών, εχθροί τού Τιμίου Σταυρού όντες)(1), νά παύσουν τάς δολοφονικάς εκτρώσεις, τάς ανωμαλίας, πορνείας, μοιχείας, ναρκωτικά, τόν εωσφορικό εγωϊσμό καί υπερηφάνεια, νά παύσουν νά δίδουν τό χειρότερο παράδειγμα πρός αποφυγή πρός τά υπόλοιπα έθνη. Νά παύση ο λαός τήν ακρώτατη μώρανση αφ’ενός ίνα μή τιμωρηθεί αυστηρώς, αφ’ετέρου εάν επιθυμεί νά εκπηγάσουν αυριανοί ευσεβείς καί σώφρονες ηγέται καί κυβερνήται (εκκλησιαστικοί, πολιτικοί κλπ). Ναί μόνον αυτό θά έλεγε, διότι αυτό επείγει όσο ποτέ άλλοτε. Υμείς δέ πολύ πλανάσθε καί δίδετε φρούδες ψευδοελπίδες καί γράφετε ουτοπικούς μύθους άνευ βάσεως. Εάν δέν μεσολαβήσει αληθής ΜΕΤΑΝΟΙΑ, τό μόνον τό οποίον αναμένεται εστίν η παραδειγματική τιμωρία, διότι ως αποδεικνύεται, τά 400 καί πλέον έτη αιχμαλωσίας δέν έγιναν μάθημα διά τούς νεοψευδοέλληνας. ΑΙΣΧΟΣ δι’όσους εις έτι πλανούν τόν λαόν.
  1) Φιλιπ. Γ’18….
  2) Ματθ.ΚΒ’29, Μάρκου ΙΒ’24-27, Λουκά Κ’34

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s