Μια αξιοσημείωτη στιχομυθία μεταξύ ενός πιστού και του ίδιου του Θεού, μέσα από τις Γραφές και τα Ιερά Κείμενα.

Τι να κάνουμε Θεέ μου με τους Ιεράρχες που μας ζητούν συνέχεια υπακοή στις αποφάσεις τους ;

Άφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται!

Και ποιον να ακολουθήσουμε σε αυτό το βαθύ σκοτάδι που ζούμε Θεέ μου ;

Εγώ ειμι το φως του κόσμου· ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ’ έξει το φως της ζωής.

Μα αυτοί δεν είναι δικοί σου;

Από τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς

Μα αυτοί Σε λειτουργούν και εμείς Σε κοινωνούμε από τα χέρια τους!

Πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ: Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; Και τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν!

Ο κόσμος είναι σε μεγάλη σύγχυση Θεέ μου.. Στεναχωριόμαστε… Φοβόμαστε..

ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.

Φοβόμαστε μη πλανηθούμε και χάσουμε τη ψυχή μας…

Μη φοβοῦ· μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται

Καλά τα λες, αλλά Εσύ Είσαι Θεός, και εμείς είμαστε αδύναμοι άνθρωποι. Τόσο εύκολο είναι ;

Εάν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ.

Επειδή είμαστε ακατήχητοι και από Θεολογία δε κατέχουμε, ποια είναι η σημαντικότερη εντολή Σου;

Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.

Δηλαδή;

Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. Υμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε

Μη μας αφήσεις…

Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς· ἔρχομαι πρὸς υμάς. Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. Μη ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω. Αῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν μείνῃ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ.

Μη φεύγεις…

Πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, καὶ ὑμεῖς ἦτε. Καὶ ὅπου ἐγώ ὑπάγω οἴδατε, καὶ τὴν ὁδὸν οἴδατε, ἵνα ὦσιν ἓν!

Πηγή κειμένου: choratouaxoritou.gr