Σημεία εσχάτων καιρών προς αφύπνισην (Κεφάλαιο Α’)


γράφει ο Γρηγόρης Παμπούκης


Η Μεγαλόχαρη Υπεραγία Θεοτόκος, μετά δακρύων παρακαλεί αδιαλλείπτως Τόν Παντοκράτωρ Θεόν καί Υιόν Της, ίνα ελεήση καί μακροθυμήσει διά τήν ανθρωπότητα καί κυρίως διά τούς Ορθόδοξους Χριστιανούς, ενώ εις άκραν αντίθεση, η πλειοψηφία τών νεοψευδοελλήνων, άφρονες, ηθικοπνευματικώς ακατάστατοι καί διανοητικώς διαβρωμένοι καί διεφθαρμένοι, κυριευόμενοι υπό αλόγων παθών, τολμούν καί Τήν βλασφημούν, κάτι τό οποίον ακόμη καί ο ίδιος ο διάβολος φοβείται έστω καί νά διανοηθή.

Συνοπτική καί εμπεριστατωμένη ανάλυση περί τού Μυστηρίου τής Θείας Ενανθρωπήσεως εντός 4 κεφαλαίων.

«Κεφάλαιον Α’» ☦

Ο Άγ. Κοσμάς Μελωδός, μελοποιεί τά θεσπέσια λόγια τού Αγ.Γρηγορίου Θεολόγου, υμνών καί ψάλλων:: «Χριστός γεννάται, δοξάσατε, Χριστός εξ Ουρανών απαντήσατε». Άδοντες βεβαίως ουχί απλώς ως παπαγάλοι ‘ή μαγνητόφωνα αλλά ως προτρέπει ο Απ.Παύλος ::: «Δοξάσατε δή Τόν Θεόν εν τώ σώματι υμών καί εν τώ πνεύματι υμών, άτινα εστί Τού Θεού» (1).

Έστι πολυπραγμωσύνη νά υπεισερχόμεθα καί εξετάζουμε τά σχέδια Τού Θεού,ωστόσο χρήσιμον εστίν ίνα παραθέσομεν ολίγας τινάς σκέψεις καί στοιχεία,ως απάντηση τών όσων ανεγκέφαλων πολέμιων τολμούν καί ανοίγουν τό στόμα των (τό προτρέχων τής ανυπάρκτου διανοίας των καθυβρίζοντες τό οικοδόμημα τού Χριστιανισμού, αμαθείς, ανίκανοι πρός στοχασμόν, επεξεργασία σκέψεως καί βλάσφημοι όντες. Θά ήτο παρανοϊκό εάν κατεδίκαζον σύσσωμον τόν Ελληνισμό επειδή κατά καιρούς εμφανίζονται προδόται τύπου «εφιάλτη », όπως θά εθεωρείτω σχιζοφρενικό εάν κατηγορούσαν, αμφισβητούσαν καί εβούλοντο ίνα εκτίλλουν (αποψιλώσουν), ολοσχερώς αποκαθηλώσουν καί αφανίσουν τόν λειτουργικόν θεσμό αποστολής καί σώμα τής αστυνομίας, ένεκα μιάς κάποιας μειονότητος παρανομούντων αστυνομικών.

Ωστόσο, ούτοι οι αλητήριοι κατήγοροι, αποτολμούν προβαίνοντες αναιδώς πρός ασύστολη συκοφαντία, βάλλοντες (πολεμούντες) ενάντια τού Ορθόδοξου Χριστιανισμού, επειδή κάποιοι ιστάμενοι ιερωμένοι τής Ορθοδόξου Εκκλησίας παρανομούν καί επειδή η πλειονότης τού Χριστιανικού λαού εξέπεσε εις σαρκολατρεία καί αποστασία εκ Θεού. Ο θεσμός καί γενεαλογία μέ τήν αποστασία εισί 2 διαμετρικώς διαφορετικά θέματα τά οποία ΔΕΝ πρέπει νά συγχέομεν. Προσέξατε αγαπητοί μου. Η σκόνη τσιμέντου καί τό ύδωρ από μόνα των καί κεχωρισμένως δέν ανεγείρουν τίποτε, εάν όμως ενωθούν υπερυψούντε μεγαθήρια. Τοιουτοτρόπως, αφ’ενός έχομεν τάς απειραρίθμους προφητείας (εις ΠΑΛΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ), αφ’ ετέρου έχομεν τήν επακριβή εκπλήρωση μέ καταπλήσουσα ακρίβεια αυτών (εν τή ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ), μέ επίκεντρο τήν Ενανθρώπηση Τού Σωτήρος Δημιουργού Ιησού Χριστού καί αναμένομεν τήν περαιτέρω εκπλήρωσή των μέσω τής Δευτέρας καί Μεγαλοπρεπούς Παρουσίας Τού Κυρίου, όπως πολλαί προφητείαι συναφείς αυτών εκτυλίσσονται καί πληρούνται (πραγματοποιούνται) επί τών ημερών ημών.

Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός εστίν η Μοναδική καί Απόλυτα Αντικειμενικότατη, ΑΓΙΩΤΑΤΗ ΠΙΣΤΗ καί η μόνη σωτηριώδης, διότι έχομεν τήν αποδεδειγμένη, επιβεβαιωμένη καί απ’αιώνων προφητευόμενη επαγγελία τής ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΛΕΥΣΕΩΣ καί ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ Τού Θεού Δημιουργού πρός σωτηρία τού αποστατημένου ανθρώπινου γένους. Μόνον Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ μάς παραθέτει, γνωστοποιεί καί αποκαλύπτει μέ αληθέστατη καί επακριβή διευκρινιστική αναφορά, περί τής προελεύσεως, λόγον υπάρξεως εν τώ παρώντι βίω καί αιώνιου προορισμού τού ανθρώπου καί σωτηρία όσων δέν έχουν θέσει εν αχρηστεία τόν εγκέφαλόν των, αλλά εισί καλοπροαίρετοι μέ ζέων ενδιαφέρον καί προθυμία πρός ακοή, μελέτη, εκμάθυνση, γνώση, επίγνωση, Πίστη, υπακοή καί ΕΜΠΡΑΚΤΟΝ εφαρμογή τού Θείου Θελήματος Τού Πανευεργέτη Κυρίου.

Η Αγιωτάτη Χριστιανική Πατροπαράδοτος Ορθόδοξος Εκκλησία εσυστάθη καί εσυγκροτήθη εκ Τού Θεάνθρωπου Ιησού Χριστού, ανεπτύχθη καί διεδόθη υπό τών Αγίων καί Πανευφήμων Αποστόλων καί τών μετέπειτα Αγίων, τάς Θεοπνεύστους αποφάσεις των εις καίρια θέματα (πάντα συνεργούντος Τού Παναγίου Πνεύματος) πρός διαφύλαξη Ιερών Δογμάτων, μέσω Αγίων Οικουμενικών καί Τοπικών Συνόδων (πρός καταπολέμηση τών δαιμονικών αιρέσεων αι οποίαι ανέκαθεν καί αδιαλλείπτως πολεμούν καί εποφθαλμιούν τάς Ορθοδόξους Αληθείας τού Χριστιανισμού ).

Η Ορθοδοξία βασίζεται επίσης εις τούς Αγίους τής ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΗΣ εις Ουρανούς μετά τών αγωνιζομένων τής ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ καί διωκομένης επί Γής, Εκκλησίας. Η Πανυπέρευλογημένη Αειπάρθενος Θεομήτωρ εστίν Ο Άμεσος Σύνδεσμος, συνδέων Τήν Κεφαλήν τής Εκκλησίας (ήτοι Τόν Κύριον Ιησού Χριστόν) μετά τού σώματος τών ευσεβών Ορθοδόξων Χριστιανών.

Σκανδαλοποιοί, προδόται, φιλοπαναιρετικοί οικουμενισταί νεοφαρισαίοι, αιρετικοί καί παχυλόμισθοι κρατικοί ρασοφόροι υπάλληλοι δέν έχουν ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση μέ τήν αγωνιζόμενη καί διωκόμενη Ορθοδοξία καί θά λάβουν κάποτε εξ’άπαντος τήν «ένδικον μισθαποδοσία των»

(2), οι οποίοι ως γνήσιοι νεοφαρισαίοι «ΛΥΚΟΙ εν ενδύμασι προβάτων» (3), καταπροδίδουν τήν Ιεράν Παράδοση καί αποστολήν των, κατασκανδαλίζοντες τούς Χριστιανούς, αποδεικνυόμενοι προδόται νεοϊούδες, ψεύσται, δόλιοι, απάνθρωποι, απατεώναι, δούλοι τών παθών των καί τού διαβόλου, πλήρεις αναλγησίας καί άσπονδοι εχθροί Ορθόδοξου Χριστιανισμού καί Πατρίδος, καθώς καί στυγεροί διώκται πάντων τών αντιδιατιθεμένων εις παρανομίας των.

Αναφορές άρθρου:

1) Α’ Κορινθ. ΣΤ’20

2) Εβρ. Α’2…, Ρωμ. Γ’8

3) Πράξ. Κ’28


Ακολουθεί συντόμως το Β’ Κεφάλαιο


Το άρθρο μας εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον συγγραφέα.

One comment

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s