Σημεία εσχάτων καιρών προς αφύπνισην (Κεφάλαιο Δ’)


γράφει ο Γρηγόρης Παμπούκης

Συνέχεια από τα προηγούμενα κεφάλαια


«Κεφάλαιον Δ’» ✝

Δέν προτίθεμαι νά ανοίξω έν επιπλέον τεράστιο θέμα καλούμενο «φιλοσοφία». Ωστόσο,δραττόμενος τής ευκαιρίας θά αναφέρω δύο μόνον λόγια.

Φιλοσοφία εστίν η ορθολογιστική επεξεργασία τού ΜΕΤΑΠΤΩΤΙΚΟΥ καί ΕΜΠΑΘΟΥΣ ανθρωπίνου νοός (εξάγων συμπεράσματα αναλόγως μέ τά πάθη, καί ατελείας τού εκάστοτε ερευνητού φιλόσοφου), άλλος περί ιδεαλισμού , (Πλατωνισμού) άλλος περί δυαρχίας, πολυαρχίας, υλισμού, υπαρξισμού καί άλλων ορθολογιστικών εξ ιδίας επινοίας (σκέψεως), απόψεως καί ιδιοτήτων ίνα περιγράψουν τήν περί κόσμου καί βίου (εκ τού Σωκράτους καί μεταγενέστερα) θεωρήσεως, απ’τό εμπαθές, θολό πρίσμα καί διεστραβλωμένη οπτική γωνία πού τό βλέπει καί αντιλαμβάνεται ο κάθε φιλοσοφών.

Η φιλοσοφία έχει ως αντικείμενο ερεύνης τόν μεταπτωτικόν άνθρωπο καί ουχί τόν εν Χριστώ αναγεννημένον. Διά τούτο, η φιλοσοφία (ως πηγή προελεύσεως καί οντότητος) έστι διαμετρικώς καί εξ’ ορισμού ασύγκριτη (καί πολλάκις συγκρουόμενη) μέ τήν Θεολογίαν τού Ορθόδοξου Χριστιανισμού, ο οποίος έχει ως πηγή καί σημείον αναφοράς Τόν Ακριβέστατο, Αλάνθαστο, Παναληθή καί Πανυπερτέλειον Λόγον (Λογική) καί Σοφία Τού Θεού, Τόν Κύριον Ιησού Χριστόν καί ΔΕΝ γίνεται αντικείμενο διαπραγματεύσεων ‘ή συγκρίσεων μέ ουδεμία ανθρώπινη επίνοια. Διά τούτο ο Απ.Παύλος περιγράφη καί χαρακτηρίζει τήν φιλοσοφία ως «κενή, (ήτοι ΚΟΥΦΙΑ) απάτη» (1). Πόσο σφάλλει η φιλοσοφία;; Μόνον εν παράδειγμα θά αναφέρω. Ο Αριστοτέλης απεφήνατο (συμπερασματικώς έλεγε) ::: «εκ τού μηδενός μηδέν» καί έρχεται μία απλή (αλλά άκρως Θεοφοβούμενη) γυνή τού λαού, η μήτηρ τών 7 Αγίων Μακκαβαίων Μαρτύρων, Αγία Σολομωνή, ίνα αποκαλύψη λέγουσα ότι ::: «Ο Παντοκράτωρ Θεός εκ τού μηδενός εποίησε τά πάντα»(2).

Ολοκληρώνοντας τό παρών συνοπτικό πόνημα, θά προβώ πρός σύντομον αναφορά εις τόν μονοΘεϊστή σοφώτατον, ηθικότατον καί θαυμάσιον Σωκράτη, ο οποίος προεφήτευσε τήν Ενανθρώπιση Τού Σωτήρος καί Θεού Ιησού Χριστού καί συμβούλευε τήν νεολαία ίνα διαβιούν σωφρόνως, σεμνώς, ηθικώς καί συνεσταλμένως.

Αντιθέτως, πλήθος εμπαθών, μωρών καί αφρόνων Αθηναίων αρχόντων (πανομοιότυπων τών σημερινών ελεεινών διαφθορέων τού λαού), τόν εσυκοφάντησαν ως ….. πλάνο καί διαφθορέα—διαβολέα τών νέων!!!! αδίκως φονεύοντάς τον μέσω δηλητηριασμού.

Αναφέρω επίσης καί τόν Άγ. Διονύσιο Αρεοπαγίτη ο οποίος ήτο εξαιρετικά εγγράμματος καί σοφός καί εν τή ημέρα Σταυρώσεως Τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ήτο επισκέπτης εις Αλεξάνδρεια Αιγύπτου διά επαγγελματικούς λόγους καί όταν επέπεσε βαθύτατο καί τέλειο σκότος (ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ) μεταξύ 12ης μεσημβρινής καί 3ης απογευματινής, έντρομος ο σοφός Αρεοπαγίτης είπε ::: «‘ή Θεός πάσχει ‘ή τό σύμπαν απώλειται». Ώστε παρελθόντος τού χρόνου, ότε ο Απ.Παύλος εκήρυτε εν Αθήναις (3), ο σοφώτατος Διονύσιος αμέσως καί άνευ χρονοτριβής, περιστροφών ‘ή ενδοιασμών επίστευσε εις τά Θεόπνευστα λόγια τού Απ.Παύλου καί ηξιώθη νά γίνη ο Μέγας Άγιος Ιερομάρτυς Διονύσιος.

(Καί ομολογουμένως ΜΕΓΑ εστί τό τής ευσεβείας μυστήριον···ΘΕΟΣ εφανερώθη εν Σαρκί, εδικαιώθη εν Πνεύματι, ώφθη Αγγέλοις, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσμω, ΑΝΕΛΗΦΘΗ ΕΝ ΔΟΞΗ) μάς διαβεβαιεί Θεοπνεύστως ο Απ.Παύλος (4). Ο Λόγος Τού Θεού, πανταχόθεν μάς προτρέπει ίνα ερευνούμε τάς Αγίας Γραφάς (5), εις αντίθεση μέ τούς παγανιστάς δωδεκαψευδοθεϊστάς οι οποίοι, αμαθείς καί εις σκότος ευρισκόμενοι όντες, ψευδολογούν ότι η Αγία Γραφή γράφει «πίστευε καί μή ερεύνα »ΨΕΥΔΗ ΑΣΥΣΤΟΛΑ, πηγάζοντα εκ τού πατρός καί εισηγητή τού ψεύδους απατεώνος διαβόλου (6). Εκ τών προειρημένων (προαναφερομένων) καί τεκμηριωμένων ρημάτων λοιπόν, εξάγεται τό συμπέρασμα, ότι ΜΟΝΟΝ καλοπροαίρετοι μέ εσωτερικά ευγενή αισθήματα, αποδέχοντε τάς τεκμηριωμένας αληθείας, ήτοι Τόν Θεάνθρωπον Ιησού Χριστόν. Ενώ αντιθέτως οι κακοπροαίρετοι, εμπαθείς, αμετανόητοι, εγωϊσταί, σαρκολάτραι, «οι φαύλα πράσσοντες» (7) καί τά ξεπεσμένα ανθρωποειδή, δέν αποδέχοντε τάς παραδεδομένας αδιαψεύστους αποδείξεις, διότι «ηγάπησαν τό σκότος καί ουχί τό ΦΩΣ» (8), ‘ή προτιμούν ένα …. ευαγγέλιο κομμένο καί ραμμένο συμφώνως τών ανόμων μέτρων καί εμπαθών επιθυμιών των. Ως εκ τούτου απωθούντε εκ Θεού, δέν τούς ελκύει καί δέν επιτρέπει νά Τόν πλησιάσουν. Διά τούτο Ο Θεός, Ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέγει εις Ιερά Αποκάλυψη (9) «ο καιρός γάρ εγγύς εστίν, ο αδικών αδικησάτω έτι, καί ο ρυπαρός ρυπαρευθήτω έτι, καί ο δίκαιος δικαιοσύνη ποιησάτω έτι, καί ο άγιος αγιασθήτω έτι), ήτοι όστις αγωνίζεται πρός ΕΜΠΡΑΚΤΟΝ υπακοή καί ευαρέστηση Τού Θεού, νά εντείνη καί επαυξάνει διαρκώς τούς αγώνας του, ενώ αντιθέτως τά σαρκολατρικά ανθρωποειδή, οίτινες αρέσκοντε νά κυλίωντε εις τόν βόρβορον τής αμαρτίας νά βυθισθούν περαιτέρω (νά βουλιάξουν περισσότερο).

Εν κατακλείδι αναφέρω, τελεσίδικα καί τετελεσμένως εστίν «άθεος» όστις δέν αποδέχεται Τήν Θεανθρώπινη φύση Τού Κυρίου Ιησού Χριστού καί τήν σωτηριώδη διδασκαλία Του (10). Εύχομαι εκ καρδίας,όπως Ο Κύριος στηρίζει, καταρτίζει καί φωτίζει πάντας όσους

ειλικρινώς αγωνίζοντε, ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ, πρός υπακοήν Τού Θείου Του Θελήματος, καί ευαρέστησή Του, ώστε νά επιτύχουν τήν είς τήν Αιώνιον Μακαριότητά Του ζωήν, εν Χριστώ Ιησού, Τώ Κυρίω ημών, Ώ η δόξα καί τό κράτος σύν Τώ Πατρί καί Τώ Αγίω Πνεύματι, νύν καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ—ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ καί ΕΛΛΑΣ διά μόνον τούς ΕΛΛΗΝΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΣ

Αναφορές κεφαλαίου:

1) Κολασσαείς Β’8

2) Β’Μακκαβ.Ζ’28

3) Πράξεις ΙΖ’33

4) Α’Τιμ.Γ’16

5) Ιωάν. Ε’39, Ζ’16-19, Η’32, Η’47, Ματθ.ΚΣΤ’54-56, Σ.Σειρ.ΣΤ’27

6) Ιωάν. Η’44

7) Ιωάν. Γ’20…

8) Ιωάν. Γ’19

9) Ι.Αποκάλ. ΚΒ’

10) Ιωάν. ΙΕ’23, Μάρκου Ι’37, Εφεσίους Β’12, Β’Ιωάν.9


Το άρθρο μας εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον συγγραφέα.

Σημ. Το άρθρο απηχεί τις θέσεις και απόψεις του συγγραφέως και δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα πλήρως στις θέσεις και απόψεις του ιστολογίου.

2 comments

  1. Εύχομαι εις πάντας τούς Ορθόδοξους Χριστιανούς Πατριώτας, καλή Αγία Μεγάλη Τεσσαρακοστή μέ νικηφόρους ψυχοσωματικούς αγώνας. Στρατηγικό σχέδιον εστίν, εάν προτίθεται κάποιο κράτος ίνα κυριεύσει κάποιο άλλο, τό περικυκλώνουν, ώστε μέσω πολιορκίας καί περιορίζοντας τά πρός τό ζείν αγαθά, νά περιέλθη εις ζωτικάς ελλείψεις ίνα παραδοθεί. Τοιουτοτρόπως συμβαίνει καί μέ τά ψυχοσωματικά πάθη. Ο Κύριος καί Θεός ημών Ιησούς Χριστός διαχρονικώς λέγει::: «….τούτο τό γένος (τής πτώσεως καί παρακοής) εν ουδενί δύναται εξελθείν ει μή εν ΠΡΟΣΕΥΧΗ καί ΝΗΣΤΕΙΑ»(1). Ασφαλώς, διότι μέσω ορθής νηστείας μαραίνονται τά πάθη καί σκιρτήματα σαρκός, θέτοντας ορθή τάξη καί εις τό πνεύμα. Ουχί ασφαλώς τήν ψευδονηστεία τών νεοελλήνων, τών οποίων οι πλείστοι κατήντησαν ως ….. τετράφυλλες ντουλάπες!!!! Αι δυναμικαί νηστείαι τών Αγίων εισί γνωσταί εκ τών θαυμαστών βίων των. Ως εκ τούτου, επί τού παρόντος θά αναφέρω ολίγα τινά περί τών αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι διεκρίνοντο εκ βαθείας συνέσεως καί Χρηστοηθείας. Ο σοφός αρχαιοέλλην Ιατρός Αντιφάνης λέγει:: «τών νόσων αιτία η τών βρωμάτων πολυειδία», ενώ ο Ανδροκύλης λέγει::: «οίνος γάρ καί σαρκών εμφορήσεις, σώμα μέν ρωμαλέον απεργάζονται, ψυχήν δέ νωχελεστέραν». Ο δέ σοφώτατος Σωκράτης λέγει ότι ::: «διαφέρει τών άλλων ανθρώπων κατά τούτο, καθ’όσον οι μέν ζώσιν ίνα τρώγωσιν, αυτός δέ τρώγει ίνα ζή». Διά δέ τόν μαθητήν του σοφόν καί λιτοδίαιτον Πλάτων έλεγον::: «….. όστις δειπνά μέ τόν φιλόσοφον Πλάτωνα, αύριον τό γεύμα μέ καλήν όρεξη τρώγει…». Κάποτε, όταν ερωτήθη ο Λεοτυχίδης διατί ολίγον οίνον πίνουσιν οι Σπαρτιάται, απεκρίθη::: «ίνα συμβουλεύονται οι ίδιοι διά τό συμφέρον των, καί ουχί άλλοι δι’αυτούς». Όταν η βασιλίς Αρτεμισία επρότεινε τού μεγάλου Αλεξάνδρου (εν αρχή εκστρατείας του) νά τού παραχωρήσει μαγείρους πολλούς καί επιτήδειους, ο μέγας στρατάρχης απεκρίθη ::: «… έχω αρίστους μαγείρους εκ τού διδασκάλου μου (Αριστοτέλη), εις τό γεύμα τήν νυκτοπορίαν, εις τό δείπνο τήν ολιγαριστίαν». Επιπλέον, ο μέγας Αλέξανδρος, καθ’εκάστη νύκτα προτού κοιμηθή μελετούσε τμήμα τής ηθοπλαστικής Ιλιάδος, κατά συμβουλή τού σοφού διδασκάλου του, διά τούτο καί ήτο εγκρατής, συνετός καί ηθικότατος, εις άκραν αντίθεση τών νεοελλήνων οι οποίοι έχουν μαύρα μεσάνυκτα περί Τού Λόγου Τού Θεού καί πώς νά πολιτεύονται Θεαρέστως εν τώ παρώντι βίω (2). Κατά κανόνα η πολυφαγία βλάπτει ΚΑΙ τής ψυχής τήν φρόνηση ΚΑΙ τού σώματος τήν υγιείαν. Τί δύναται λοιπόν ίνα ειπωθή διά τήν πλειοψηφία τών νεοψευδοελλήνων, οι οποίοι ουδόλως ομοιάζουσιν μετά τών αρχαίων σοφών Ελλήνων, ουδέ μετά τών ηρωικών αγωνιστών τού 1821, ουδαμώς βεβαίως μετά τών Αγίων τής Ορθοδοξίας ;;;; Είναι λοιπόν δυνατόν νά μήν ματώνει η καρδία οιουδήποτε συνειδητού Χριστιανού όταν βλέπει τήν κατακόρυφον παρακμιακή αποστασία ενός κλήρου-λαού, αρχόντων-αρχομένων;;; Διά τούτο διαρκώς αναφέρομαι περί πνευματικής εν Χριστώ ζωής, μέ τήν βασική προτροπή μετανοίας καί διόρθωση βίου μετ’ αυτογνωσίας καί αυτομεμψίας. ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ, ΣΤΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ, ΣΕΒΑΣΜΟΥ καί ΑΓΑΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, διότι «ο καιρός ΕΓΓΥΣ»(3). Νά είστε καλά.
    1) Μάρκου Θ’29
    2) Τίτο Β’11…15…
    3) Ιερά Αποκάλυψη Α’3, Ι’6, ΚΒ’10, Ματθ. ΚΣΤ’ 18

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s