Χρωματιστὲς ἐπαναστάσεις καὶ ὑβριδικὸς πόλεμος: τὸ ἐγχειρίδιο χρήσης τῶν δυτικῶν


γράφει η Ἑκάτη Πέρσεια


Τὶς τελευταῖες δεκαετίες γίναμε μάρτυρες τῶν κατὰ συρροὴν εἰσβολῶν καὶ μαζικῶν δολοφονιῶν τῶν δυτικῶν σὲ πολλὲς χῶρες. Γιουγκοσλαβία. Ἰράκ, Ἀφγανιστάν, Λιβύη, Συρία, Ὑεμένη… Μὲ δόλωμα διάφορες ἀσαφεῖς φράσεις, ὅπως ἀνθρώπινα δικαιώματα ἢ κάποιο ἄλλο ἐπιμέρους ζήτημα, παραπλανῶνται πολλοὶ ἄνθρωποι νὰ ὑποστηρίξουν τὶς ὕπουλες ἐπιχειρήσεις δολιοφθορᾶς, “κυρώσεων”, πραξικοπημάτων, καὶ εἰσβολῆς τῶν δυτικῶν σὲ ἄλλες χῶρες, ποὺ πάντα ὀδηγοῦν στὴν μαζικὴ δολοφονία λαῶν, στὴν ἐξαθλίωση, καὶ στὴν ληστεία τῶν πόρων τῶν χωρῶν ποὺ στοχοποιοῦνται.

Ἡ ὑποστήριξη αὐτὴ πρέπει νὰ σταματήσῃ.

Ἡ χρωματιστὴ ἐπανάσταση εἶναι μιὰ πασίγνωστη ἐπιχείρηση τῶν δυτικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν γιὰ πραξικόπημα σὲ μιὰ χώρα. Συνδυάζεται συχνὰ μὲ μία ἄλλη πιὸ σκληρὴ ἐπιχείρηση, τὸν ὑβριδικὸ πόλεμο. Παρότι ἀκοῦμε συχνὰ αὐτοὺς τοὺς ὅρους, ὁ τρόπος ἐκτέλεσης αὐτῶν τῶν ἐπιχειρήσεων εἶναι ἐν πολλοῖς ἄγνωστος στοὺς περισσότερους ἀνθρώπους.

Μὲ τὴν ἀφορμὴ τῶν πρόσφατων ὑποκινούμενων ταραχῶν στὸ Ἰράν, παρουσιάζεται ἕνα σύντομο ἀλλὰ σαφὲς ἐγχειρίδιο χρήσης, ὥστε νὰ ἐκπαιδευτοῦν ἐπιτέλους ὅσο περισσότεροι ἄνθρωποι γίνεται στὸν τρόπο ἐκτέλεσης τῶν ἐπιχειρήσεων αὐτῶν – ποὺ ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε εἶναι ἀπολύτως ἐπαγγελματικές – ὥστε νὰ σταματήσουν νὰ πέφτουν στὴν παγίδα τους.

Πῶς ἐμπίπτουν οἱ ταραχὲς στὸ πλαίσιο τοῦ ὑβριδικοῦ πολέμου.

Γίνεται ὅλο καὶ πιὸ προφανὲς ὅτι μιὰ ἐκστρατεία ἐγχώριας τρομοκρατίας ἐξαπολύεται ἐναντίον τοῦ Ἰρὰν μὲ τὸ πρόσχημα ψεύτικων διαδηλώσεων γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ὅπως ἔγινε στὴ Συρία ἀπὸ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὶς δυνάμεις τοῦ ΝΑΤΟ. Σαφῶς, αὐτὲς οἱ ἴδιες δυνάμεις χρησιμοποιοῦν τὶς ἴδιες τεχνικὲς καὶ ἀναπτύσσουν τοὺς ἴδιους μισθοφόρους γιὰ νὰ ἐμπλακοῦν σὲ μία ἀπόπειρα “χρωματιστῆς ἐπανάστασης” καὶ ἐπιχείρησης ἀλλαγῆς καθεστῶτος ἐναντίον τῆς ἰρανικῆς κυβέρνησης. Πιθανότατα αὐτοὶ οἱ τρομοκράτες εἶναι ἕνας συνδυασμὸς ἀπὸ MEK, φανατικοὺς Οὐαχάμπι, ὀπαδοὺς τῆς ἰσραηλινῆς σιωνιστικῆς Μοσσὰντ καὶ τοῦ κόμματος Λικούντ, καὶ ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ CIA, τὴν βρετανικὴ MI6, σαουδαραβικὰ καὶ ἰρακινὰ στοιχεῖα τῆς Ἂλ Κάιντα, τῆς Ἂλ Νουσρά, τοῦ Νταές/ISIL καὶ ἄλλους τρομοκράτες ποὺ μισθώνει ἡ Δύση.

Διαίρει καὶ βασιλευε: στόχος εἶναι πάντα ὁ ἐσωτερικὸς διχασμός. Ὁ ἄξονας εἶναι φυλετικός, θρησκευτικός ἢ πολιτικός, ἢ κάποιος συνδυασμός τους ἀναλόγως τὴν χώρα.

Τὸ σχέδιο εἶναι οἱ ξένοι τρομοκράτες νὰ διεισδύσουν στὸ Ἰρὰν καὶ νὰ πυροδοτήσουν ἐσωτερικὸ διχασμὸ καὶ ἐνδοφυλετικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἐχθρότητες καὶ συγκρούσεις μεταξὺ Σιιτῶν, Σουνιτῶν, Ἀλαουιτῶν, Χριστιανῶν, Ἑβραίων καὶ Κούρδων ποὺ ζοῦν στὸ Ἰράν. Οἱ κύριες περιοχὲς ποὺ στοχεύουν στὴν ἀνάφλεξη ἀναταραχῶν, συγκρούσεων καὶ βίας εἶναι αὐτὲς οἱ περιοχὲς τοῦ Ἰράν. Ἡ τεχνολογία ποὺ χρησιμοποιήθηκε ἦταν ἕνας συνδυασμὸς κινητῶν τηλεφώνων, μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης καὶ ἐξωτερικῶν ξένων μέσων ἐνημέρωσης. Τὸ μήνυμα ἦταν ἡ ὑποτιθέμενη ἐξέγερση τῶν γυναικῶν μὲ τὸν ψευδῆ ἰσχυρισμὸ ὅτι ζητοῦν δικαιοσύνη γιὰ μία γυναῖκα ποὺ πέθανε ὑπὸ ἀστυνομικὴ κράτηση, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα πέθανε ἀπὸ ἰατρικὲς ἐπιπλοκὲς ἀπὸ προηγούμενη ἀσθένεια.

Ἡ ἐπιχείρηση χρειαζεται πάντα μιὰ πυροδότηση: ἕνα “κεντρὶ” ποὺ ἐγείρει συγκινησιακὸ φορτίο, στὸ πλαίσιο ἑνὸς εὐρύτερου ζητήματος ποὺ εὐαισθητοποιεῖ τὸν κόσμο, τὸ ὁποῖο φορτίο ἔπειτα κατευθύνεται ἐναντίον τοῦ ἐπιθυμητοῦ στόχου.

Ἡ Δύση προσπαθεῖ νὰ μπερδέψῃ αὐτὸ τὸ ζήτημα μὲ τὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν καὶ προσπαθεῖ νὰ ὁρίσῃ τὶς γυναῖκες γενικὰ ὡς κακοποιημένες, καταπατημένες, ὑποδουλωμένες καὶ ὑποφέρουσες ἀπὸ ἀπάνθρωπη ὑποβάθμιση ἐντὸς τοῦ Ἰράν, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο προσπαθεῖ νὰ στρατολογήσῃ ἄλλες μετριοπαθεῖς γυναῖκες στὸν ἀγῶνα, καθὼς καὶ ἀνήθικους ἄνδρες ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴν εὐκαιρία γιὰ νὰ ἀσκήσουν μία ἀνήθικη καὶ σωματεμπορικὴ ἀτζέντα ως πρὸς τὶς Ἰρανὲς γυναῖκες.

Τὸ ἐπιδιωκόμενο ἀποτέλεσμα εἶναι πάντα νὰ πληγῇ θανάσιμα ἡ κρατικὴ ὑπόσταση καὶ οἱ δομές ποὺ τὴν συνέχουν καὶ προστατεύουν τὴν χώρα.

Ἐπιπλέον, ἡ Δύση ἔχει ἀφοσιωθεῖ πλήρως σὲ μία ἀπόλυτη χαοτικὴ κατάρρευση τῆς ἰρανικῆς κυβέρνησης, καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ καὶ στρατιωτικοῦ τομέα στὸ Ἰράν, ὅπως ἔκαναν στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ στὴ συνέχεια στὸ Ἰράκ, προκειμένου νὰ δημιουργηθεῖ χάος καὶ τὸ Ἰρὰν νὰ χωριστῇ σὲ περιοχὲς γιὰ τὴν κλοπὴ ἐθνικῶν πόρων – ὅπως ἔγινε ὁμοίως στὸ Ἰρὰκ καὶ τὴ Συρία.

Ὁ ὑβριδικὸς πόλεμος διεξάγεται σὲ διάφορα μέτωπα, μὲ συγκεκριμένες μεθόδους καὶ ἐπιδιωκόμενα ἀποτελέσματα.

Τὰ χαρακτηριστικά του ὑβριδικοῦ πολέμου θὰ εἶναι ἕνας συνδυασμὸς ἐπιχειρήσεων DIME (Diplomatic, Informational, Military, Economic), ποὺ μεταφράζεται σὲ διπλωματικές, πληροφοριακές, στρατιωτικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἐνέργειες κατὰ τοῦ Ἰρὰν μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία μοχλοῦ πίεσης ποὺ μπορεῖ κατόπιν νὰ χρησιμοποιηθῇ γιὰ τὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς κυβέρνησης καὶ τὴν πρόκληση χάους ὥστε νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ κατάκτηση τοῦ Ἰράν.

♦ Στὸ διπλωματικὸ μέτωπο, οἱ δηλώσεις τοῦ ΟΗΕ στὸ πλαίσιο τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καὶ ἄλλων ὀντοτήτων τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης θὰ χρησιμοποιοῦνται ὅλο καὶ περισσότερο γιὰ νὰ ἐκπέμπουν τὴν προπαγάνδα σχετικὰ μὲ τὸ Ἰρὰν σὲ ἄλλα ἔθνη, ἰσχυριζόμενοι ψευδῶς κακοποιήσεις τῶν γυναικῶν καὶ πρόθεση γιὰ τὴν ἀνάπτυξη πυρηνικῶν ὅπλων κατὰ τῆς Δύσης.

♦ Στὸ μέτωπο τῆς πληροφόρησης, τὰ κυρίαρχα ΜΜΕ στὴν ἀμερικανική, τὴν εὐρωπαϊκὴ καὶ τὴν ἰσραηλινὴ τηλεόραση καὶ ἐφημερίδες καθὼς καὶ οἱ διαδικτυακὲς πλατφόρμες θὰ μεταδίδουν ψευδεῖς ἰσχυρισμοὺς καὶ κατηγορίες γιὰ τὸ Ἰράν, ὅπως ἰσχυρισμοὺς γιὰ βασανιστήρια ἀμάχων, ἐκβιασμούς, κλοπὴ οἰκονομικῶν πόρων, στρατιωτικὲς προετοιμασίες γιὰ πόλεμο καὶ ἀποκλεισμὸ τῶν μεταφορῶν πετρελαίου ἀπὸ τὸν Περσικὸ Κόλπο καὶ ἑλιγμοὺς ἐναντίον τῆς Δύσης. Αὐτὸ θὰ ἔχει ὡς στόχο νὰ προκαλέσῃ φόβο καὶ ἐχθρότητα στὸ μυαλὸ τοῦ δυτικοῦ κοινοῦ ἐναντίον τοῦ Ἰράν.

♦ Στὸ στρατιωτικὸ μέτωπο, ἡ προπαγάνδα στὸ διπλωματικὸ καὶ πληροφοριακὸ μέτωπο θὰ δικαιολογοῦσε ναυτικοὺς ἑλιγμοὺς καὶ ἀποστολὲς τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας γιὰ περιπολίες στὸν Περσικὸ Κόλπο καὶ στοὺς συμμάχους τοῦ Ἰράν, ὅπως ἡ Συρία. Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία θὰ μποροῦσε νὰ τὸ χρησιμοποιήσῃ αὐτὸ ὡς κάλυψη γιὰ τοὺς δικούς της στρατιωτικοὺς ἑλιγμοὺς ἐναντίον τῆς Ὑεμένης, ἡ Τουρκία καὶ τὸ Ἰσραὴλ γιὰ νὰ κινηθοῦν ἐναντίον τῆς Συρίας καὶ τοῦ Λιβάνου καὶ τοῦ Ἰράκ, καὶ τὸ ΝΑΤΟ νὰ ἐπεκτείνῃ τὶς ἐπιχειρήσεις του.

Μπορεῖ ἐπίσης νὰ δοῦμε τὸ Ἰσραὴλ ὑπὸ τὸ καθεστὼς Νετανιάχου νὰ αὐξάνῃ τὶς ἀεροπορικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τῆς Συρίας καὶ νὰ κάνῃ περαιτέρω εἰσβολὲς πάνω ἀπὸ τὸν ἰρακινὸ ἐναέριο χῶρο καὶ τὸν Περσικὸ Κόλπο ὡς διερευνητικοὺς ἑλιγμοὺς κατὰ τοῦ Ἰράν.

♦ Στὸ οἰκονομικὸ μέτωπο, αὐτὸ θὰ προκαλέσει οἰκονομικὲς κυρώσεις κατὰ τοῦ Ἰρὰν ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ τὰ ὑποτελῆ κράτη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

Ποιοὶ κερδίζουν ἀπὸ τὴν ὑλοποίηση ὑβριδικῶν πολέμων σὲ διάφορες χῶρες;

Τὸ Ἰσραὴλ εἶναι ὁ κύριος ὠφελημένος ἀπὸ τὴν δυτικὴ ἐχθρότητα καὶ ἑλιγμοὺς κατὰ τοῦ Ἰράν, καὶ ἐκμεταλλεύεται αὐτὲς τὶς ἐντάσεις γιὰ νὰ συμμετάσχῃ σὲ ἐπιθέσεις στὸν Λίβανο, τὴν Συρία, τὸ Ἰρὰκ καὶ τὴν Ὑεμένη. Ἐπίσης [ὁ ὑβριδικὸς πόλεμος] χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ γιὰ νὰ κατασκευάσῃ ψευδεῖς κατηγορίες ἐναντίον τοῦ Ἰρὰν καὶ νὰ τὶς παρουσιάσῃ στὸ Κονγκρέσσο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν μὲ ἰσχυρισμοὺς περὶ ἀνάπτυξης πυρηνικῶν ὅπλων ἢ χημικῶν ὅπλων ἢ κάποια ἄλλη τυπικὴ προπαγάνδα.

Φυσικά, οἱ ἄλλοι ὠφελημένοι εἶναι τὸ στρατιωτικό-βιομηχανικὸ σύμπλεγμα ποὺ παράγει τὰ ὄπλα καὶ τὰ πυρομαχικὰ καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὸν πόλεμο προϊόντα καὶ ὑπηρεσίες γιὰ τὸν στρατὸ τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ. Αὐτὲς οἱ ἑταιρεῖες περιλαμβάνουν τὶς Haliburton, Northrop Grumman, Boeing, Raytheon, Booz Allen Hamilton, SAIC, Dyncorp, Dynology καὶ πλῆθος ἄλλων μὲ ἕδρα τὶς ΗΠΑ, τὴν Βρετανία καὶ τὴν Γερμανία.

Ποιὰ σχέση ὑπάρχει μεταξὺ τοῦ ὑβριδικοῦ πολέμου καὶ τῆς χρωματιστῆς ἐπανάστασης;

Ἡ χρωματιστὴ ἐπανάσταση εἶναι συνήθως ὁ στόχος καὶ ὁ σκοπὸς τῶν ἐπιθετικῶν ἐκστρατειῶν DIME τῆς Δύσης, καὶ ὁ ὑβριδικὸς πόλεμος εἶναι ὁ καπνὸς καὶ ἡ φωτιὰ ποὺ δημιουργοῦν κάλυψη καὶ ἀντιπερισπασμὸ προκειμένου νὰ προκληθοῦν οἱ συνθῆκες, τὸ χάος, ἡ ἔνταση καὶ ἡ ἐνέργεια γιὰ νὰ πυροδοτήσουν μιὰ χρωματιστὴ ἐπανάσταση.

Παραδείγματα ὑβριδικῶν πολέμων εἶναι ἡ σύγκρουση ποὺ προκάλεσαν οἱ ΗΠΑ στὸ Ἰρὰκ μεταξὺ διαφόρων μουσουλμανικῶν φυλῶν καὶ θρησκευτικῶν σχολῶν, καθὼς καὶ στὴν Λιβύη καὶ τὴν Συρία, ὅπου ξένοι μισθοφόροι ἀπὸ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, τὸ Κατάρ, τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὴν Τουρκία χρησιμοποιήθηκαν, χρηματοδοτήθηκαν καὶ ἐκπαιδεύτηκαν ἀπὸ τὴν CIA καὶ τὸ Πεντάγωνο τῶν ΗΠΑ ὑπὸ τὸν στρατηγὸ Λόιντ Ὄστιν, ποὺ σήμερα εἶναι ὑπουργὸς Ἄμυνας τῆς Ἀμερικῆς.

Ὁ στόχος ἐκείνων τῶν ἐπιχειρήσεων ἦταν νὰ προκαλέσουν ἀρκετὴ ἔνταση, χάος, συγκρούσεις καὶ ἐχθρότητα μεταξὺ τῶν λαῶν στὶς περιοχὲς αὐτές, ὥστε νὰ κλέψουν τοὺς φυσικοὺς πόρους, τὸ χρυσό, τὸ πετρέλαιο καὶ ἄλλα ἐθνικὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα καὶ νὰ διασπαστῇ ἡ ἐπικράτεια σὲ διάφορα κομμάτια, καθιστῶντας οὐσιαστικὰ τὸ κράτος ἀποτυχημένο καὶ δυσλειτουργικό. Δὲν χρειάζεται νὰ πάμε πολὺ πίσω στὴν ἱστορία γιὰ νὰ ἐρευνήσουμε τέτοιες ἐπιχειρήσεις, τὰ τελευταῖα 20 χρόνια ἀρκοῦν: Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Σομαλία, Λιβύη, Συρία, Λίβανος, Ὑεμένη, καὶ τώρα Οὐκρανία.

Τὸ Ἰρὰν ἀποτελεῖ φυσικὰ τὸν ἑπόμενο στόχο αὐτῆς τῆς ἀτζέντας τῆς δυτικῆς χρωματιστῆς ἐπανάστασης, καὶ ὡς ἐκ τούτου χρειάζεται ἕνας διεθνὴς συνασπισμὸς γιὰ νὰ σταθῇ ἀπέναντι σὲ αὐτὴν τὴν δυτικὴ ἀποικιοκρατικὴ ἀτζέντα τῆς ἐπανακατάκτησης.

Ὁ συνασπισμὸς αὐτὸς θὰ πρέπει νὰ περιλαμβάνει τὴν Ρωσσία, τὴν Ἰνδία, τὴν Κίνα, τὸ Ἰράν, τὴν Συρία, καὶ τὰ BRICS καθὼς καὶ τὸν Ὀργανισμὸ Συνεργασίας τῆς Σαγκάης, προκειμένου νὰ δημιουργηθοῦν οἱ ἀπαραίτητες πλατφόρμες καὶ συζητήσεις διεθνοῦς συνεργασίας, ὥστε νὰ εἶναι ἐφικτὴ ἡ ὑπεράσπιση ἀπὸ τὰ δυτικὰ προπαγανδιστικὰ κλισὲ ποὺ καμουφλάρουν τὶς παγκόσμιες κατακτητικές τους βλέψεις σὰν κινήματα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ δημοκρατίας.


Τὸ παρὸν κείμενο προέρχεται ἀπὸ συνέντευξη τοῦ Σκότ Μπένετ, πρώην ἀξιωματικοῦ εἰδικῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ στὸν δημοσιογράφο Μοχάμαντ Χασάν Νικμπίν, ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ ἰρανικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων MEHR:
The West plans to set off conflicts inside Iran


Ἐπίλογος: Ἡ χρήση πρακτόρων σὲ δυτικὲς κυρίως χῶρες.

Ὅταν διεξάγεται μιὰ χρωματιστὴ ἐπανάσταση, ἔχει παρατηρηθεῖ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς διάστημα νὰ ἐμφανίζονται κάποιοι ἄνθρωποι, σὲ ἄλλες χῶρες δυτικὲς κυρίως, ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι προέρχονται ἀπὸ τὴν χώρα-στόχο καὶ διηγοῦνται προσωπικὲς ὑποτίθεται ἱστορίες – σὲ ὁποιονδήποτε καὶ ὁπουδήποτε βρεθοῦν καὶ μὲ ὁποιαδήποτε ἀφορμὴ – γιὰ τὸ πόσο ἄσχημα ἦταν τὰ πράγματα στὴν χώρα-στόχο, πόσο πολὺ φοβόντουσαν, καὶ τὶ καλὰ ποὺ έτοιμάζονται τώρα νὰ ἀλλάξουν καὶ εὐτυχῶς ποὺ οἱ δυτικοὶ παρεμβαίνουν κ.ο.κ. Ἐπίσης τὸν ἴδιο χρόνο διοχετεύονται τέτοιες “ἰστορίες” στὰ ΜΜΕ τῶν ἄλλων χωρῶν.

Αὐτὴ εἶναι μία παράλληλη ἐπιχείρηση, ἡ ὁποία ἔχει συχνὰ παρατηρηθεῖ νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὴν Μοσσάντ εἰδικὰ γιὰ τὸ Παλαιστινιακό. Συχνὰ συμπίπτει χρονικὰ μὲ ἐπιθετικὲς ἐκστρατεῖες στὴν Γάζα, ποὺ ἀναμένεται νὰ ἐπιφέρουν κατακραυγή, ἢ κάποια ἄλλη σημαντικὴ συγκυρία. Δὲν εἶναι ἡ μόνη μυστικὴ ὑπηρεσία ποὺ κάνει χρήση τέτοιας μεθόδου, βέβαια, ἀλλὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ κάνει τὴν πιὸ συχνή χρήση της. 

Πρόσφατα, ὅταν ξεκίνησε ἡ ὀργανωμένη ἐπίθεση τῶν δυτικῶν στὸ Ἰράν, διαπιστώσαμε ὅτι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο διάστημα, τὶς ἴδιες ἡμέρες μάλιστα, παρατηρήθηκαν ἀκριβῶς τέτοια περιστατικὰ σὲ ἄλλες χῶρες, εἰδικὰ εὐρωπαϊκές. Νὰ θυμόμαστε ὅτι ἡ καλόβολη κυρία ποὺ θὰ συναντήσουμε στὸ τραῖνο ἢ ὁ ἀθῶος ἐκεῖνος κύριος ποὺ ἐμφανίζεται στὸν τοπικὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ μποροῦν κάλλιστα νὰ εἶναι πράκτορες. Εἰδικὰ ὅταν θυμοῦνται ξαφνικὰ τὶς “προσωπικές τους ἱστορίες” ἀκριβῶς τὸ ἴδιο χρονικὸ διάστημα ποὺ ξεσπάνε οἱ ὑποκινούμενες ταραχὲς τῶν δυτικῶν στὴν χώρα-στόχο.


Προτείνουμε σχετικὰ τὸ ἄρθρο τοῦ λιβανεζικοῦ εἰδησεογραφικοῦ Al Mayadeen:
Hasbara: ‘Israel’s’ Propaganda Policy


Πηγή: Λύρα

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s